Vítejte na stránkách - Vsara.com
Home Kalendář Všechny kluby Help Uživatelé
Nick:
Heslo:
Registrace

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data2/vsara_com/public_html/www/menu_leve3.php on line 7 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data2/vsara_com/public_html/www/menu_leve3.php on line 7
Kontakt
vsara@vsara.com

Úchylka? Hra? Životní styl? Krása fantasie?


Domi.d

Dosud nìkterým lidem naskáèou pupínky, když slyší slova jako sadismus, masochismus, dominance submisivita, bonage, fetiš ….. a je to zase jen a výhradnì neúplnými a nebo špatnými informacemi, které o tìchto tématech nasbírali. Je obrovský rozdíl mezi pøíbìhy domácího násilí, a už fyzického nebo psychického rázu, které rozhodnì není dobrovolné. Je obrovský rozdíl mezi D/s hrátkami a životem "pod pantoflem". Je obrovský rozdíl mezi erotickými hrátkami typu BDSM a patologickými deviacemi, které jsou útoèníkem uspokojovány proti vùli napadeného. To je ale otázka pro nìkoho s odbornými znalostmi. Nejsem odborníkem a ani zdatným teoretikem. Chci vám napsat o svých, samozøejmì subjektivních, náhledech. Definicí úchylek je dost a odborné literatury také. Ale je také známé, že se i odborná literatura vyvíjí, tak jako poznatky. Že se mìní se spoleèenským klimatem. Bývávaly doby, kdy se v odborné literatuøe psalo o škodlivosti masturbace, onanie. Bývávaly doby, kdy ženy chodily na lože s vlastním manžele obleèeny a jen s otvorem v noèní košili a kdy jiný zpùsob obcování byl považován za nenormální. Bývávaly doby, kdy orální sex byl považován za tu francouzskou zvrhlost. A není daleko doba, kdy byl sadismus a masochismus považován za tìžkou deviaci, kdy se pokoušeli léèit tøeba i homosexualitu jako nemoc.

BDSM hrátky nejsou žádnou hrùzostrašnou úchylkou, pro nìkoho jde o obohacení inspirací pro sexuální hry, pro nìkoho zpùsob života. Nejde o žádnou další menšinu mezi námi, každý si hraje jinak.

Mnoho manželských párù žije v podstatì ve velmi pevných D/s vztazích, jen si to tak nepojmenovávají, rozhodovací pravomoci jsou prostì dány a jsou naprosto dobrovolnì a ochotnì rozdìleny nerovnomìrnì. Mnoho párù má doma bìžná policejní želízka a tu a tam s nimi lehce koketují, mnoho párù se tu a tam spoutá tøeba šátkem .. mezi mnohými páry dojde tøeba na láskyplné naplácání na zadek a prostì tomu jen neøíkají BDSM …. Jenže kde a jak hledat dìlící èáru, co je a co není BDSM, co je a co není zcela bìžné láskyplné koèkování mezi partnery. I dospìlí lidé si hrají a obzvláštì v sexu se hravost projevuje. A že má hranice každý nastaveny jinde .. no ovšemže v jakékoliv oblasti je má každý nastaveny jinde.

I slovo fetiš vyvolá odpor .. jenže si málokdo uvìdomí, že záliba v ženském zadku, nohách èi poprsí je vlastnì také fetišem. Že záliba v konkrétní barvì vlasù èi oèí, je také fetišem. Ostatnì kožené kalhoty na dámských nohách vypadají velmi pøitažlivì pro vìtšinu lidí. Rafinovanost obleèkù a už z kùže nebo latexu, èi èehokoliv jiného také mùže povzbudit sexuální apetit a mùže a nemusí jít o fetiš …. Líbí-li se mému partnerovi erotické prádlo a já jej ráda nosím .. no proè ne …. Ale pokud je toto prádlo z gumy èi latexu, èi kožené…už se na to nahlíží jinak .. proèpak? Je to jen otázka èasu, kdy módní návrháøi zaènou tyto materiály bìžnì používat. Pak pravdìpodobnì padne strašák latexu. (ostatnì je již zhusta používán).

Spoutané ruce pouty, èi šátky také nejsou nièím výjimeèným, kde je ta hranice? V použitém materiálu? Kovová pouta èi šátek je v poøádku? Provázky už nejsou v poøádku ? Kolik metrù provázku už není v poøádku? Kožená pouta nejsou v poøádku? Spoutat pouze ruce je v poøádku? A spoutat i nohy už není v poøádku ? Zpùsobit celkovou bezmoc není v poøádku ? Kde je ta hranice? Zpùsobit nepohodlnou polohu není v poøádku ? Ale pokud to jako úchylné nìkdo vnímá proè ? Vždy si tím partneøi dìlají to nejhezèí po èem právì oba touží. A žádného to nepoškozuje.

A bondáž není jen o bezmoci. Mùže být i bondáž ozdobná èi tìlo nìjak formující. Nosí-li dáma znaènì nepohodlné vysoké podpatky formující tvar nohy a zároveò nohu poškozující, nikdo se nad tím nepozastaví. Nosívaly se korzety formující pas a vysoko zdvíhající prsa … a ty poškozovaly zdraví velmi. Ale formování postavy latexovými odìvy, èi nìjakou hezkou bondáží už je „divné“. Je to jen otázka spoleèenských zvyklostí a tolerance.

Poøádné kousnutí mùže poøádnì bolet a není nijak neobvyklé a mùže partnery pìknì vzrušit. Pìknì zèervenalé pùlky zadku naplácaného dlaní také nejsou pøi milostném laškování neobvyklé natož pak úchylné a pøesto slovo spanking vyvolává smíšené pocity. Je ten rozdíl v tom zda se jedná o dlaò, èi nìjaký nástroj? Však tøeba dùtek je nepøeberné množství a spousta jich je urèena spíše k jemnému škádlení a hlazení.

Smyslová omezení èi pøetížení jsou také páry s radostí a s chutí používána. Zavázané oèi a jemné doteky naslepo zostøí jiné smysly. Dají možnost více vnímat tøeba hmatem. Dají možnost pøekvapovat partnera kde a jak se jej budu dotýkat. Hrát si s jeho sexualitou. Použití ledu se stává zrovna tak bìžným. Šlehaèka a její vzrušující odstraòování. Pøekrvení a znaèné zcitlivìní bradavek pøi použití nìjakého tlaku - tøeba kolíèkem na prádlo. Opìt jde jen o míru a meze u každého páru odlišné.

Toto je jen nepatrný výsek ze všech možných variací a ani tento výsek není popsán dùslednì.. není to ani cílem tohoto povídání. Je jím spíše zamyšlení se nad tím kdo a proè chce stavìt nìjakou hranici mezi bìžným a spoleèensky akceptovatelným a mezi divným – úchylným. Vyvoláním otazníkù a navození atmosféry pro pøíznivìjší a otevøenìjší náhled na problematiku